Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieΓ«n, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F.G. Fibertechniek B.V.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geΓ―nterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van F.G. Fibertechniek B.V. komen.